รอบรั้วทันข่าวสื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปี 2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเอนกาย บูทีค โฮเทล ชั้น 2 ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปี 2567 โดยมีนางเบญจภัทร หมวกทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการต่อประธานในพิธี ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุโขทัย ให้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน สร้างความเข้าใจต่อการจัดทำสื่อดิจิทัลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดสุโขทัย มีส่วนร่วมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งมีศักยภาพในการผลิต content Marketing / Digital PR และกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อต่อยอดสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการ นักประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 160 คน แบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 40 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบนโยบายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ สนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม Soft Power ทั้งด้านการท่องเที่ยว สินค้าชุมชน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ของตนเองที่ถนัดและชื่นชอบ ส่งผลให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ผลิตภัณฑ์ ของดีจังหวัดสุโขทัย เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยต่อไป

Related Articles

Back to top button