สื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

ป.ป.ช.สุโขทัย เข้าร่วมสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 53”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 มอบหมายให้ นายปรีชา ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 53” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและส่วนราชการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจ ในการเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน และมีหน้าที่และอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริง ตามคำร้องเรียนของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ในการนี้ เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับและร่วมการสัมมนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 500 คน

Related Articles

Back to top button