สื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

ป.ป.ช.สุโขทัย จัดประชุม คกก. ผลักดันฯ การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไตรมาส 3/2567

เมื่อวานนี้ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดสุโขทัย ประจำไตรมาส 3/2567 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ มีประเด็นการประชุมฯ ประกอบด้วย

  • 1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสุโขทัย (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย)
  • 2. การขับเคลื่อนและติดตามการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย)
  • 3. โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย)
  • 4. โครงการป้องปรามและลดคดีทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย)
  • 5.รายงานผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6 พื้นที่จังหวัดสุโขทัย (สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6)
  • 6. (ร่าง) คณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดสุโขทัย (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย)

Related Articles

Back to top button