สื่อรอบบ้าน ข่าวรอบเมือง

สุโขทัย !! ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 โดยมีนางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งการจัดสถานที่ จัดทำผังบริเวณงาน การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่แผงลอย การรักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงการบริการนักท่องเที่ยว และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริเวณงาน

จังหวัดสุโขทัยได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ระยะเวลา 10 วัน 10 คืน เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย

Related Articles

Back to top button